דרושים | חיפוש עבודה | קורות חיים

072-2700717

מבוא:
השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאים אלו, הנך מתבקש לא להשתמש באתר או בשירותים שהוא מציע.
האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד גם לנשים.

תנאי הפרסום באתר:
 
1. האתר מיועד למחפשי עבודה, מעסיקים ומגיסי כוח אדם. אתה רשאי להשתמש באתר רק למטרות חוקיות ועל המפרסם באתר חלות מגבלות על פרסום מודעות ותכנים אחרים באתר. המפרסם מקבל על עצמו מגבלות אלה ומאשר בכך, כי במודעה ובתכנים שנמסרו לפרסום לא מופיע התוכן המפורט כדלקמן:
1.1    כל תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות קניין רוחני (זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ"ב), לרבות העלאת תוכן אשר אינו שייך למפרסם.
1.2    תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
1.3    תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר.
1.4    כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
1.5    כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס) ו/או רוגלות, ואנדלים (Vandals), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים,וכיו"ב.
1.6    כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט, ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיוצ"ב.
1.7    כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני.
1.8    כל מידע העלול להטעות צרכן.
1.9    כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
1.10    תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הם מופיעים.
1.11    תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו המשתמש, לרבות קורות חיים, תמונות,   ומידע אישי.
2. במידה ובקורות החיים ו/או כל חומר אחר שנשלח אל המעסיק, נכללו תכנים אסורים ובמידה ותמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית החברה להחליט כי התוכן אכן מנוגד לתקנון ו/או לחוק, ובהתאם לכך גם תהיה החברה רשאית לפעול להסרתו מהאתר.  יתר על כן, החברה אינה אחראית לתכנים שאתה או משתמש אחר באתר ימסור לפרסום.
3. קורות חיים אשר יכללו הצעה מסחרית יוסרו מיידית מאתר המאגר הגדול  ללא צורך במתן הודעה למפרסם והשירות שניתן למפרסם יוקפא לאלתר.
קניין רוחני
4.  האתר, עיצובו הגרפי, דפיו המקוונים, סיווגם, אופן הסידור וההצגה של המידע הכלול בו, המודעות, וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר (להלן: "התוכן") הנם רכושה הבלעדי של בעלי האתר. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מבעלי האתר ואין לעשות בו שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש.
5. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, סימניו המסחריים, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, קבציו ויישומים אחרים מכל מין וסוג שהוא שמורות באופן בלעדי לבעלי האתר. חל איסור מוחלט על העתקתם, הפצתם, הצגתם, פרסומם או העברתם כולם או חלקם אלא אם ניתנה לכך הסכמת בעלת האתר מראש ובכתב.
תנאי התקשרות- כללים
6. אספקת השירותים ע"י בעלת האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים - המעסיקים, ובעלת האתר אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כנ"ל ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור (לדוגמא - פיטורין).
7. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי המאגר הגדול, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לבעלי האתר שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.
8. אין בעלי האתר מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר בעלת האתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הנו מהימן, מלא או עדכני, ובעלי האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר לכך.
9. מבלי לגרוע באמור לעיל בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.
10. כל התקשרות שתעשה בעקבות פרסום קורות החיים באתר ו/או בעקבות שימוש  באתר, תסוכם ישירות בין המעסיק המעוניין בהעסקה ובין המשתמש - ממלא קורות החיים באתר, ואינה כוללת את בעלת האתר או מי מטעמה כצד בהעסקה או כאחראית בגינה, וזאת גם אם מידע בין המעסיק והמועסק יועבר דרך בעלת האתר עצמה.
תנאי התקשרות- מעסיק/חברת השמה
11.  המאגר הגדול תיתן למעסיק את השירות בהתאם לתנאי ההזמנה ו/או לפריטים שנרכשו ו/או הוזמנו על ידו ובכפוף לפירעון מלוא התמורה, כפי שהוסכמו בין המאגר הגדול ובין המעסיק.
12. המאגר הגדול אינה אחראית לתוכן המידע המועלה לאתר על ידי מחפשי עבודה ו/או על ידי כל גורם אחר.
13.  המעסיק מצהיר כי ידוע לו שיחויב בתשלום מלוא התמורה, כמצוין בהזמנה עליה חתם או באתר גם אם לא ינצל את מלוא השירות על פי ההזמנה ו/או את מלוא הפריטים שרכש לפי ההזמנה.
14.  במקרה שהמעסיק לא יעמוד בתשלום כלשהו מתשלומיו, לפי המפורט בהזמנה ו/או שאתרו נסגר ו/או שהמפרסם הפסיק את פעילותו ו/או ניתן כנגדו צו או התראה בדבר פשיטת רגל או פירוק זמני או קבוע או מונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או הוטל כנגדו עיקול, יהווה הדבר הפרת יסודית של ההזמנה והחברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להפסיק את השירות כולו או מקצתו ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל התראה מוקדמת, וזאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי כל דין ו/או הסכם.
15. במידה והופסק השירות ע"י המאגר הגדול, בגין אי עמידה בתנאי התשלום ו/או בגין כל אחד מהתנאים המפורטים בסעיפים 8 ו- 9 לעיל, ישלם המפרסם את מלוא התמורה עבור כל תקופת השירות כפי שהוגדר בהסכם.
16. המעסיק מצהיר כי ידוע לו שגם אם יחלוף זמן בין מועד תחילת תקופת השירות לבין המועד בו יחל המעסיק להשתמש בשירות בפועל, מכל סיבה שהיא, יהיה עליו לשלם את מלוא התמורה.
17. המעסיק מתחייב שלא להעביר לכל צד שלישי את הזכויות עבור השימוש באתר ללא הסכמת בעלי האתר.
18. תקופת המנוי מוגבלת לשנה מיום התשלום או לאחר סיום מכסת קו"ח שרכש.
19. המאגר הגדול פיתח מנוע חיפוש נוח וידידותי לסינון ואיסוף קורות חיים.
20. החברה שומרת על זכותה לעדכן את המחירים מעת לעת.
21. אין אפשרות ביטולי תשלום לאחר קבלת המידע.
22. קורות חיים שנרכשו בעבר נשמרים במערכת עד 3 חודשים.
       
תנאי התקשרות- מחפש עבודה/חברת השמה

23. המאגר הגדול  אינה מתחייבת כי למידע או למודעות שיפורסמו באתר תהיה היענות. המאגר הגדול אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יתקבלו בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתמסור לפרסום, לכן לא תישא כלפי המפרסם (או כלפי מי מטעמו) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אל המפרסם או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. המאגר הגדול לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שימסרו לפרסום.
24. המפרסם מתחייב כי המידע שיפורסם ויועלה על ידו לאתר יהיה בהתאם להוראות כל דין, כפי שיהיה בתוקף, מעת לעת, בהעלאת כל פרסום ופרסום.
25. על מחפש העבודה בלבד חלה החובה להסיר את קורות חייו מן המערכת באופן עצמאי (לדוגמא - במידה והועסק בטרם חלוף 14 הימים, הישארותו במערכת אינה אקטואלית ועליו להסיר את קורות חייו מהמערכת), ומובהר ומוסכם כי מעבר לכך, אין למפעילה כל אחריות ו/או שליטה על פעולת מחפש העבודה, ולמעסיק לא תהא כל טענה ו/או השגה כלפי בעלת האתר בעניין.
26. בעלי האתר רשאים לערוך מודעה,להוריד כל מודעה או לציין כי המודעה אינה אקטואלית,על פי שיקול דעתם בלבד.
27. בהזנת פרטייך האישיים או כל פרטים אחרים, המעסיק נותן הרשאה בלתי פוסקת ובלתי חוזרת למפעילי האתר לבצע בהם שימוש לפי ראות עיניהם.
28. השירותים למחפשי עבודה באתר זה ניתנים ללא תשלום למעט מחפשי עבודה שמעוניינים להיות לקוחות פלטיניום.
29. עבור לקוח פלטיניום יגבה האתר סכום חודשי קבוע שמצויין באתר.
30. בעלי אתר רשאים לשנות את גובה החיוב מעת לעת, וע"פ שיקולה האישי.
31. המאגר הגדול מספק למחפשי העבודה מערכת ידידותית לכתיבה מסודרת של קורות חיים
32. בעלי האתר אינם אחראים בשום צורה ואופן לתכנים שאתה או משתמש אחר באתר ימסור לפרסום. לכן, אתה בלבד תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוכנם של קורות חייך וכל תוכן אחר כלשהו שמסרת לפרסום ולכל התוצאות שינבעו מפרסומם.
33. בעלי האתר אינם אחראים לכל יצירת קשר או פנייה שתקבל (אם בכלל) בעקבות פרסום קורות חייך באתר.         
34. בעת פרסום קורות חייך, הנך נותן הרשאה כי הפרטים יהיו חשופים לשימוש המעסיקים ובעלי האתר         

שינוי בתנאים ובהתניות
 
35. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 36. בעלי האתר רשאים לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתם, וללא צורך במתן הודעה מראש.
37. בעלי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר לכך.
38. בעלי האתר רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר מפרים מי מהתנאים לעיל ועלולים לפגוע באתר או בצד שלישי כלשהו.
39. בעלי האתר מקפידים לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, והיא תשמור על פרטיות המשתמשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו. יחד עם זאת, שומרת בעלת האתר על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.
40. בעלי האתר ימנעו ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרה זה רשאים בעלי האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם
להוראות הצו השיפוטי.
41. השירותים הניתנים המאגר הגדול אינם כוללים התחייבות מפורשת או משתמעת למתן תמיכה טכנית. מכל מקום, צוות האתר ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו בקשר לצורך קבלת שירות, אך ללא כל התחייבות לעשות כן.
 42. בשאלות או בבעיות הקשורות באתר האינטרנט, ניתן לפנות באמצעות דוא"ל שכתובתו  הינה contact@hamagar.co.il, וזאת בכפוף לכך כי אין בעלת האתר מתחייבת לזמן תגובה ו/או מתן מענה ובכלל.
43. חברת "  המאגר הגדול", חברה פרטית העוסקת, בין היתר, במתן שירותים מתקדמים עבור מחפשי עבודה, מעסיקים וחברות השמה באמצעות האינטרנט והיא מפעילה ומנהלת את פורטל האינטרנט בו הינך גולש ברגע זה.
44. מסמך זה יהא כפוף ויפורש, לכל מטרה שהיא, לפי חוקי מדינת ישראל. כל תביעה או הליך משפטי הנובע או קשור למסמך זה יידון בבימ"ש המוסמך במחוז תל-אביב-יפו, וכל אחד מהצדדים מסכים להיות כפוף לשיפוט ולמיקום בתי המשפט כאמור.
45. הינך מוותר בזאת וויתור בלתי חוזר ומוחלט על כל טענה ביחס להיות מסמך זה בלתי תקף ו/או בטל ו/או בלתי מחייב כלפיך.
46. קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לתנאים המפורטים בו ומתחייב לכבדם.